Tư vấn thiết kế hệ thống lọc tối ưu phù hợp với Đặc thù nguồn nước nhiêm tạp chất gì, nồng độ bao nhiêu + Lượng nước dùng trong 1 ngày hoặc công suất lọc bao nhiêu + Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra